PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru (27.01.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) (27.01.2022)

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (25.01.2022)

Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması (25.01.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) (22.01.2022)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması (20.01.2022)

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 2 (19.01.2022)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40) (18.01.2022)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri) (18.01.2022)

Önemli Bilgilendirme: Yasal Yükleme Süresi Geçen Berat Dosyaları Hakkında (14.01.2022)

Enflasyon Muhasebesi 2023 Yılının Sonuna Erteleniyor (14.01.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096) (13.01.2022)

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı (12.01.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) (12.01.2022)

Önemli: E-Defter Beratlar Hakkına Duyuru (11.01.2022)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.01.2022)

2022 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar (10.01.2022)

Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2022'de Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2022 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir. (10.01.2022)

SGK Genelgesi 2022/1 - Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (07.01.2022)

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (07.01.2022)

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. (07.01.2022)

SGK Genel Yazı: Ödeme Günleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği (06.01.2022)

SGK Genel Yazı: 4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi (06.01.2022)

2022 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri (06.01.2022)

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (05.01.2022)

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Kdv’nin İade Talep Süresi Uzatıldı (04.01.2022)

5510 sayılı Kanunun 81/1-ı Bendinde Yer Alan Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Duyuru (04.01.2022)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5058) (31.12.2021)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047) (31.12.2021)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046) (31.12.2021)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407) (31.12.2021)

VUK Geçici 31 İnci Madde Uyarınca Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında Duyuru (29.12.2021)

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4980) (29.12.2021)

SGK Genel Yazı: Sözleşmeli Ülkelerle İlgili Formüler Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar (29.12.2021)

SGK Genel Yazı: Yurt Dışına Tebliğ (29.12.2021)

Ücretlerin Asgari Ücret Kadarlık Kısmı Vergiden İstisna Edilmiştir. Asgari Geçim İndirimi Kaldırılmıştır. (27.12.2021)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970) (27.12.2021)

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.12.2021)

7349 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.12.2021)

2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (22.12.2021)

193 Sayılı GVK 94, 5520 Sayılı Kurumlar V. 15 ve 30. Maddeleri Hakkında Karar – Karar Sayısı 4936 (22.12.2021)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4937) (22.12.2021)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4938) (22.12.2021)

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (22.12.2021)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) (21.12.2021)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) (21.12.2021)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90) (21.12.2021)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) (21.12.2021)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) (21.12.2021)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) (21.12.2021)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54) (21.12.2021)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) (21.12.2021)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) (21.12.2021)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39) (21.12.2021)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) (21.12.2021)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20) (21.12.2021)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) (21.12.2021)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar (21.12.2021)

Gerçek Kişi Mükelleflerin E-Defter Uygulamasına Başvuru İşlemleri İle Mali Mühür Temin Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu (20.12.2021)

Matrah ve Vergi Artırımı İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinde Tecil Uygulaması (17.12.2021)

Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı (17.12.2021)

Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin İadesi (14.12.2021)

SGK E-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (13.12.2021)

7326 Sayılı Kanun Kapsamında İlk Taksit Ödemesini Gerçekleştirenlerin Peşin Ödeme Hükümlerinden Yararlanabilmeleri (10.12.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri (10.12.2021)

SGK E-Tebligat Sistemi Başvuru Ekranı Açıldı (10.12.2021)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 316) (10.12.2021)

7326 Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenler İçin Bir Hak Daha Var (08.12.2021)

YMM ve SMMM’lerin Gümrük Kanunu'na Göre Eksik Ya Da Hatalı Beyan Nedeniyle Cezai Sorumluluğu Bulunmuyor (07.12.2021)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı (07.12.2021)

Son Dakika: Beyannamelerde Yapılan Değişiklik (02.12.2021)

VUK Sirküler - 137 Vergi Ödevlerinden Herhangi Birinin Yerine Getirilmesine Engel Olacak Derecede Ağır Hastalığı Bulunan veya Doğum Yapan Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması (01.12.2021)

2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Süreleri (01.12.2021)

Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir (29.11.2021)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) (27.11.2021)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862) (26.11.2021)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E-Tebligata İlişkin Kararı (19.11.2021)

GİB Duyuru:Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru (16.11.2021)

SGK Genel Yazı: Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması (16.11.2021)

7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler (08.11.2021)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Seul’de İmzalanmıştır. (08.11.2021)

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşme Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşme Bilgileri ile Kontrolü ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru (08.11.2021)

Defter Beyan: İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler (03.11.2021)

Meslek Mensuplarının Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Sınırı Arttırıldı (03.11.2021)

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik (02.11.2021)

Vergi Usul Kanunu ve Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Rehberi (7338 Sayılı Kanun) (26.10.2021)

7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.10.2021)

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.10.2021)

SGK Genelgesi 2021/36: İşveren İşlemlerinde Yeni E-Uygulamalar (22.10.2021)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) (19.10.2021)

Hangi Durumlarda Ödenen Sigorta Primleri Geri Alınabilir (18.10.2021)

SGK Genelgesi 2021/33, 2021/6 Sayılı Genelgede Değişiklik (12.10.2021)

GİB: Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik (07.10.2021)

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu İle Kalan Kısmının İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapıldı (07.10.2021)

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) (06.10.2021)

SGK Genelgesi 2021/32, Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (05.10.2021)

Bazı Hizmet Sektörlerinde Uygulanmakta Olan İndirimli Kdv Oranları ve Kira Ödemelerinden Yapılan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süresi 30.09.2021 Tarihi İtibari İle Sona Ermiştir. (01.10.2021)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561) (01.10.2021)

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.10.2021)

İkinci El Cep Telefonlarında KDV Oranı Değişikliği (30.09.2021)